Chi tiết về hành nghề Dược, chứng chỉ hành nghề trong Luật Dược 2016

  • 04/03/2017

Luật Dược số 105/2016/QH13 mới nhất quy định những chính sách của nhà nước về Dược và phát triển công nghiệp Dược.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1