Học phí các hệ Cao đẳng Dược

  • 11/10/2017

Nhà trường công bố các mức học phí hệ Cao đẳng Dược văn bằng 2, Cao đẳng Dược liên thông áp dụng tại Trường cao đẳng Dược Hà Nội năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết...


  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1