Liên thông Cao đẳng Dược học 12 - 18 tháng, cấp bằng chính quy năm 2017

  • 01/03/2017

Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo việc xét liên thông cao đẳng dược học 12 - 18 tháng bằng chính quy năm 2017 tùy theo từng đối tượng học viên như sau:

Chi tiết...


  • Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1

  •   Dược sỹ chuyển đổi

  • Dược sỹ văn bằng 2

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1

  • Sinh viên CĐ Dược Hà Nội 1